Advokátní kancelář se specializuje především na následující oblasti práva:

 • Občanské právo:
  • Občansko- právní spory
  • Sepisování všech druhů smluv
  • Právo nemovitostí - převody nemovitostí, nájemní vztahy, věcná břemena, zástavní práva, spoluvlastnictví
  • Náhrada škody
  • Exekuce, výkon rozhodnutí - z pohledu oprávněného, povinného i třetích osob
  • Ochrana osobnosti
  • Dědické právo – dědění ze zákona, ze závěti, vydědění, správa dědictví, spory vyvolané dědictvím
  • Rodinné právo - předmanželské smlouvy, rozvody, vypořádání společného jmění manželů, zúžení a rozšíření společného jmění manželů, výživné, vztahy mezi rodiči a dětmi a úprava poměrů mezi nimi, problematika určování otcovství a popírání otcovství
  • Pracovní právo - pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Obchodní právo:
  • Obchodně – právní spory
  • Sepisování všech druhů smluv
  • Právo obchodních společností - zakládání společností, návrhy rejstříkovému soudu, příprava a organizace valných hromad
  • Konkurs a insolvence - sepisování návrhů na prohlášení úpadku, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování v insolvenčním řízení, zastupování v rámci excindačních a incidenčních žalob
  • Právo cenných papírů - směnky
 • Trestní právo:
  • zastupování v přípravném řízení
  • trestní obhajoba v řízení před soudy
  • sepisování dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního řízení
  • zastupování poškozeného v trestním řízení apod.
 • Vymáhání pohledávek:
  • umíme Vás provést celým procesem soudního řízení od poslední předžalobní upomínky až po ukončení exekučního řízení, včetně insolvenčního řízení, mimosoudního řešeního, postoupení pohledávek
 • Oddlužení:
  • dlouhodobě se zabýváme otázkami řešení úpadku fyzických osob – tzv. osobním bankrotem, v této souvislosti jsme schopni zastupovat klienta celým složitým procesem jeho oddlužení
 • Autorské právo, právo duševního vlastnictví a ochrana osobních údajů:
  • Licenční smlouvy
  • Ochranné známky
 • Správní právo
  • Veřejné zakázky
  • Stavební právo
  • Katastr nemovitostí
 • Advokátní úschovy peněz
 • Právní služby pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, realitní kanceláře, insolvenční správce,…