Povinnost mlčenlivosti

Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnost mlčenlivosti ve shora uvedeném rozsahu se vztahuje obdobně i na zaměstnance advokáta, jakož i na jiné osoby, které se s advokátem podílejí na poskytování právních služeb.