Prodej, koupě nemovitosti

Vážení klienti,

jestliže chcete koupit nebo naopak prodat či někomu darovat nebo si pronajmout nemovitost, je velmi důležité abyste měli k dispozici aktuální výpis z katastru nemovitostí k příslušné nemovitosti, a dále samozřejmě musíte uzavřít příslušnou smlouvu.

Obecně prodat nebo darovat nemovitost, pokud jste jejím vlastníkem – jste uvedeni na listu vlastnictví v příslušném katastru nemovitostí, můžete kdykoliv, a to na základě písemné kupní nebo darovací smlouvy uzavřené na jedné straně Vámi, jako prodávajícími nebo dárci a na straně druhé kupujícími nebo obdarovanými. Stejně tak koupit nebo pronajmout nemovitost si můžete kdykoliv, zde je opět důležité mít k dispozici aktuální výpis z katastru nemovitostí k příslušné nemovitosti, abyste zjistili, zda jednáte s osobou, která nemovitost vlastní a zda nemovitost není zatížena např. zástavním právem nebo věcnými břemeny.

Při převodu nemovitosti si dovoluji upozornit na skutečnost, že znalecký posudek na předmětnou nemovitost není důležitý pro samotnou kupní či darovací smlouvu, ale až pro případné placení daní příslušnému finančnímu úřadu. V případě prodeje nemovitosti budete totiž povinni vždy zaplatit daň z převodu nemovitosti. Daň z převodu nemovitosti platí ze zákona prodávající, přičemž kupující (nabyvatel) je ručitelem. Sazba daně z převodu nemovitosti je 3 % ze základu daně. Základem daně je cena zjištěná podle znaleckého posudku nebo je-li cena sjednaná vyšší (kupní cena) než cena zjištěná podle znaleckého posudku, je základem daně tato vyšší cena. Nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vklad vlastnického práva zapsán do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího, jsou prodávající povinni podat přiznání k dani z převodu nemovitostí u příslušného finančního úřadu.

Při převodu nemovitosti přichází v úvahu dále zaplacení daně z příjmu. Obecně platí, že daň z příjmu nebudete platit v případě, že máte v předmětné nemovitosti nejméně dva roky bezprostředně před prodejem nemovitosti bydliště. V případě nesplnění podmínky dvou let, může být příjem z tohoto prodeje osvobozen pouze za podmínky, že byste získané prostředky z prodeje nemovitosti použili na uspokojení své bytové potřeby. Příjmy z prodeje nemovitosti, kde není splněna podmínka dvouletého bydlení bezprostředně před prodejem, jsou dále od daně z příjmů osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne dobu 5 let.

Od 1.1.2008 je od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku – tedy darování, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále manželé dětí (zeové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Vlastnictví k nemovitosti se nabývá až vkladem vlastnického práva příslušného katastrálního úřadu. Návrh na vklad vlastnického práva je zpoplatněn, je tedy zapotřebí počítat se zaplacením správního poplatku ve výši 500,-Kč.

Máte-li zájem o více informací ohledně problematiky převodu nemovitosti – koupě, prodeje, darování či nájmu a s tím spojené problematiky placení daní, sepisu smluv, zastupování při jednání s realitními kancelářemi, developery, … - sjednejte si schůzku.